El Consell modifica els estatuts de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d'Emergències

05/03/2021

- El canvi en els estatuts suposa la modificació de l'objecte social de l'empresasa


El Ple del Consell ha aprovat la modificació parcial dels estatuts de creació de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d'Emergències (SGISE) per a modificar l'objecte social de l'empresa.

Aquesta modificació afecta l'article 2 dels estatuts que, en el seu apartat 1, queda redactat de la manera següent:

"La societat tindrà per objecte l'exercici de les actuacions necessàries per a la prestació del servei públic essencial de bombers forestals, així com els serveis de protecció civil i gestió d'emergències a través de qualssevol mitjans personals i materials, sota la planificació, el control, la supervisió i la coordinació de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències o l'òrgan o organisme públic amb competències en matèria de resposta a les emergències, i sense que puga disposar de facultats que impliquen l'exercici de potestats administratives; tot això, en els termes que preveu la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de protecció civil i gestió d'emergències i la normativa de desplegament."

Entre aquestes actuacions, es troba la gestió de recursos humans i materials i de les necessitats logístiques necessàries i la gestió dels contractes i instruments per als estudis, els projectes, la construcció, l'adquisició o l'explotació, derivades de les necessitats logístiques, així com l'exercici de les activitats preparatòries, complementàries o derivades de les anteriors.

El Consell també ha ratificat l'Acord del Consell d'Administració de l'SGISE de modificació de l'article 9 dels seus estatuts, que estableix en el punt 3 que la Secretaria d'aquest Consell "serà exercida per un funcionari o funcionària grup A1 d'administració general de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, designada per la Presidència del Consell d'Administració, que assistirà a la reunió del Consell amb veu però sense vot".