Visualització de contingut web

He tingut un fill

Què necessite per a inscriure un naixement?

Nascuts en la mateixa localitat del Registre en el qual se sol·licite la inscripció

Per a poder realitzar la inscripció has d'aportar la documentació següent:

Fills nascuts dins del matrimoni (matrimonials):

 • Declaració dels promotors (progenitors o parent més pròxim), i comunicat mèdic de part (imprés que se't facilitarà a l'hospital).
 • DNI, passaport o NIE dels progenitors i llibre de família (o document que acredite el matrimoni degudament legalitzat i traduït, si escau). Els progenitors estrangers que no puguen acreditar degudament el matrimoni han de comparéixer els dos.

Fills nascuts fora del matrimoni (no matrimonials):

 • Declaració dels promotors, i comunicat mèdic de part (imprés que se't facilitarà a l'hospital).
 • Han d'acudir els pares, degudament identificats, a les oficines del Registre Civil, amb el DNI, passaport o NIE. Si de cas hi manca la identificació, han d'acudir amb dos testimonis, majors d'edat i degudament identificats.
 • S'ha de fer constar l'estat civil de la mare. Per això, en cas d'un matrimoni anterior, ha de trencar la presumpció legal de paternitat del marit aportant certificat de matrimoni (amb la nota corresponent de separació o divorci), sentència ferma de separació o divorci (testimoniada). En cas de separació de fet, cal acudir amb dos testimonis.
 • En cas de ser vídua, s'ha d'acreditar amb el llibre de família en el qual conste la defunció del marit o amb el certificat de defunció i el llibre de família.

¡IMPORTANT! Has de saber...

 • Que el termini per a inscriure el naixement és com a màxim de 30 dies naturals.
 • Que per a exercir el dret d'inversió de cognoms, de conformitat amb la Llei 40/1999, han de comparéixer per a aquesta inversió ambdós progenitors.

Nascuts en localitat diferent del Registre on se sol·licita la inscripció

Per a poder realitzar la inscripció, has d'aportar la documentació següent:

Fills nascuts dins del matrimoni (matrimonials):

 • Declaració dels promotors, i comunicat mèdic de part (imprés que se't facilitarà a l'hospital).
 • Certificat de l'hospital de no haver promogut la inscripció en el lloc de naixement.
 • Han d'acudir al Registre Civil els dos progenitors de mutu acord, amb el DNI, passaport o NIE i el llibre de família.

Fills nascuts fora del matrimoni (no matrimonials):

 • Declaració dels promotors, i comunicat mèdic de part (imprés que se't facilitarà a l'hospital).
 • Certificat de l'hospital de no haver promogut la inscripció en el lloc de naixement.
 • Han de comparéixer els dos progenitors en el Registre Civil de mutu acord, amb el DNI, passaport o NIE.
 • S'ha de fer constar l'estat civil de la mare. Per això, en cas d'un matrimoni anterior, has de trencar la presumpció legal de paternitat del marit aportant un certificat de matrimoni (amb la nota corresponent de separació o divorci), sentència ferma de separació o divorci (testimoniada). En cas de separació de fet, cal acudir amb dos testimonis.

¡IMPORTANT! Has de saber...

 • Que el termini per a inscriure el naixement és com a màxim de 30 dies naturals.
 • Que per a exercir el dret d'inversió de cognoms, de conformitat amb la Llei 40/1999, han de comparéixer per a aquesta inversió els dos progenitors. Inscriure el naixement.

Inscripció de naixement fora de termini de fills matrimonials

 • Comunicat del facultatiu que va assistir el part. (Se sol·licita a l'hospital on va tindre lloc el naixement)
 • Certificat negatiu de naixement (Se sol·licita amb els cognoms patern i matern, i matern i patern del Registre Civil del domicili i lloc del naixement)
 • Certificat literal de naixement dels progenitors. (Legalitzat i traduït, si escau)
 • Certificat literal de matrimoni dels progenitors. (Legalitzat i traduït, si escau)
 • Fotocòpia del DNI, passaport o NIE dels progenitors del no inscrit.
 • Certificat d'empadronament. (Se sol·licita a l'Ajuntament)
 • Escrit-instància que s'entregarà en el Registre Civil.

Inscripció de naixement fora de temini de fills no matrimonials

 • Comunicat facultatiu d'assistència al part. (Se sol·licita a l'hospital).
 • Amb cognoms patern i matern -Amb els cognoms matern i patern -Amb els cognoms materns en el seu ordre i invertit.
 • Certificat negatiu de naixement: (se sol·licita en el Registre Civil del domicili i lloc del naixement del no inscrit).
 • Certificat literal de naixement dels progenitors (legalitzat i, si escau, traduït).
 • Si algun dels progenitors està casat amb persona diferent o separat de fet:
  • Certificat literal de matrimoni amb nota de divorci o nota de separació. -Certificat literal de matrimoni juntament amb la còpia de la sentència de separació o divorci, o testimoniatge de la resolució corresponent.(legalitzat i, si escau, traduït).
 • Fotocòpia del DNI, passaport o NIE dels progenitors de "No inscrit".
 • Certificat d'empadronament (se sol·licita a l'Ajuntament).
 • Escrit-instància que s'entregarà en el jutjat.