Visualització de contingut web

Necessite un advocat/da i no me'l puc costejar

 

L'assistència jurídica gratuïta permet als ciutadans i ciutadanes que acrediten insuficiència de recursos per a litigar, obtindre defensa i representació gratuïtes per persones professionals de l'Advocacia i la Procura per a accedir a la tutela judicial efectiva i defensar adequadament els seus drets i interessos legítims. Es tracta, doncs, d'un servei gratuït per a aquelles persones que pretenguen accedir a la tutela judicial efectiva i vegen obstaculitzat aquest accés degut a la seua situació econòmica o altres circumstàncies personals. La seua finalitat és garantir l'accés a la Justícia en condicions d'igualtat a tota la ciutadania. 

Com puc sol·licitar un advocat o una advocada d'ofici?

Per a sol·licitar el reconeixement del Dret a l'Assistència Jurídica Gratuïta, que inclou l'assistència d'un advocat o advocada d'ofici, haurà d'emplenar aquesta sol·licitud i presentar-la, juntament amb la documentació preceptiva, de manera presencial en:

  • Els Serveis d'Orientació Jurídica (SOJ) dels col·legis d'advocats del lloc en què es trobe l'òrgan judicial que conega o haja de conéixer del procés principal per al qual se sol·licita.
  • Davant el jutjat del domicili de la persona sol·licitant. 

Quins són els requisits per a accedir a l'assistència jurídica gratuïta?

El dret d'assistència jurídica gratuïta es reconeixerà a aquelles persones físiques que, mancant de patrimoni suficient, compten amb uns recursos i ingressos econòmics bruts, computats anualment per tots els conceptes i per unitat familiar, que no superen els següents llindars:

  • Dues vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples vigent en el moment d'efectuar la sol·licitud quan es tracte de persones no integrades en cap unitat familiar.
  • Dues vegades i mitja l'indicador públic de renda d'efectes múltiples vigent en el moment d'efectuar la sol·licitud quan es tracte de persones integrades en alguna de les modalitats d'unitat familiar amb menys de quatre membres.
  • El triple d'aquest indicador quan es tracte d'unitats familiars integrades per quatre o més membres o que tinguen reconeguda la seua condició de família nombrosa d'acord amb la normativa vigent.

Tindràs dret a l'assistència jurídica gratuïta sense necessitat d'acreditar insuficiència de recursos economicos en els següents casos:

  • Eres una persona treballadora i/o beneficiària de la Seguretat Social i litiges en l'ordre jurisdiccional social. Per exemple: per a posar una demanda d'acomiadament o reclamar nòmines impagades.
  • Eres víctima de violència de gènere, de terrorisme o de tràfic d'éssers humans (en processos que tinguen vinculació amb la condició de víctima)
  • Eres menor d'edat i/o persona amb discapacitat necessitada d'especial protecció víctima d'homicidi, lesions, maltractament habitual, delictes contra la llibertat, delictes contra la llibertat i indemnitat sexual i tràfic d'éssers humans. 
  • Eres víctima d'un accident amb seqüeles permanents que t'impedeixen executar la teua ocupació laboral i requereixes de l'ajuda d'altres persones per a realitzar les activitats més essencials de la vida diària (per a reclamar indemnització pels danys patits).

Atenció a la ciutadania

Serveis d'orientació jurídica dels Col·legis d'Advocats: Veure llistat

Telèfon d'atenció a la ciutadania de la Generalitat per a l'assistència jurídica gratuïta: 961209013.