Visualització de contingut web

Necessite un advocat/da i no me'l puc costejar

L'assistència jurídica gratuïta permet als ciutadans i ciutadanes que acrediten insuficiència de recursos per a litigar, obtindre defensa i representació gratuïtes per advocat/a i procurador/a per a accedir a la tutela judicial efectiva i defensar adequadament els seus drets i interessos legítims. Es tracta, doncs, d'un servei gratuït perquè aquelles persones que pretenguen accedir a la tutela judicial efectiva i vegen obstaculitzat aquest accés a causa de la seua situació econòmica. La seua finalitat és garantir l'accés a la justícia en condicions d'igualtat a tota la ciutadania. 

Com puc sol·licitar un advocat o una advocada d'ofici?

Per a sol·licitar el reconeixement del dret a l'assistència jurídica gratuïta, que inclou l'assistència d'un advocat o advocada d'ofici, hauràs d'emplenar aquesta sol·licitud (enllaç descarregable) i presentar-la, juntament amb la documentació preceptiva, de manera presencial a:

  • Els Serveis d'Orientació Jurídica (SOJ) dels col·legis d'advocats del lloc en què es trobe l'òrgan judicial que conega o haja de conéixer el procés principal per al qual se sol·licita.
  • Davant del jutjat del domicili de la persona sol·licitant. 

Quins són els requisits per a accedir a l'assistència jurídica gratuïta?

El dret d'assistència jurídica gratuïta es reconeixerà a aquelles persones físiques que tot i que no disposen de patrimoni suficient, compten amb uns recursos i ingressos econòmics bruts, computats anualment per tots els conceptes i per unitat familiar, que no superen els llindars següents: 

  • Dues vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples vigent en el moment d'efectuar la sol·licitud quan es tracte de persones no integrades en cap unitat familiar.
  • Dues vegades i mitja l'indicador públic de renda d'efectes múltiples vigent en el moment d'efectuar la sol·licitud quan es tracte de persones integrades en alguna de les modalitats d'unitat familiar amb menys de quatre membres.
  • El triple d'aquest indicador quan es tracte d'unitats familiars integrades per quatre o més membres o que tinguen reconeguda la seua condició de família nombrosa d'acord amb la normativa vigent.

Tindràs dret a l'assistència jurídica gratuïta sense necessitat d'acreditar insuficiència de recursos econòmics en aquests casos: 

  • Ets treballador i/o beneficiari de la Seguretat Social i litigues en l'ordre jurisdiccional social. Per exemple: per a posar una demanda d'acomiadament o reclamar nòmines impagades.
  • Ets víctima de violència de gènere, de terrorisme o de tràfic d'éssers humans (en processos que tinguen vinculació amb la condició de víctima).
  • Ets menor d'edat i/o persona amb discapacitat psíquica víctima d'abusos o maltractament.
  • Ets víctima d'un accident amb seqüeles permanents que t'impedeixen executar la teua ocupació laboral (per a reclamar indemnització pels danys patits). 

Atenció a la ciutadanía

Telèfon d'atenció a la ciutadania de la Generalitat per a l'assistència jurídica gratuïta: 961209013