Visualització de contingut web

Què necessite per a casar-me civilment?

Tramitació de l'expedient en el registre civil:

Procediment previ a la celebració del matrimoni

Què és?

És el procediment previ a la celebració del matrimoni, mitjançant el qual els futurs contraents acrediten, en l'expedient tramitat segons la legislació del Registre Civil, que reuneixen els requisits de capacitat establits en el Codi Civil per a contraure matrimoni.

On es tramita?

Els tràmits per al matrimoni civil han d'iniciar-se sempre en el Registre Civil del municipi on estiga domiciliat o tinga la seua residència habitual un o els dos futurs contraents. Si estan domiciliats en poblacions diferents podran triar la que més els convinga.

Quina documentació és necessària?

És imprescindible per a la tramitació de l'expedient en el Registre Civil que, almenys, un dels dos contraents estiga empadronat en la localitat.

Compareixeran en el Registre Civil el dos contraents acompanyats d'un testimoni major d'edat (conegut o familiar dels contraents), i aportar-hi els documents següents:

 • DNI, NIE o Passaport original i còpia de tots els compareixents, és a dir, dels sol·licitants i del testimoni, i del llibre de família, en cas tindre fills comuns.
 • Certificat literal de naixement actualitzat dels contraents expedit pel Registre Civil de la localitat de naixement de tots dos. (Consulteu caducitat del certificat en el registre civil corresponent). Les persones nacionalitzades han d'aportar només el certificat de naixement espanyol.
 • Certificat d'empadronament històric dels últims dos anys dels dos contraents (expedit en data recent a la presentació. Consulteu caducitat del certificat en el registre civil corresponent). Aquest certificat l'expedeix l'Ajuntament.

Documentació específica:

A més de la documentació anterior, s'ha de presentar, segons siga el seu cas:

 • Divorciat o Matrimoni anul·lat: certificat literal del matrimoni anterior amb l'anotació marginal del divorci o de la nul·litat. En cas d'haver canviat de cognom un dels contraents per un matrimoni anterior, haurà d'acreditar quin cognom tindrà després del divorci, per mitjà de la sentència de divorci corresponent o de certificat relatiu a la seua llei personal.
 • Vidu: caldrà aportar el certificat literal del matrimoni anterior i certificat literal de defunció del cònjuge.
 • Menors d'edat: consulteu la documentació addicional a aportar en cada registre civil.
 • Estranger: s'haurà d'aportar certificat del seu consolat o ambaixada que acredite la seua inscripció i el seu estat civil. Cal informar-se en el consolat o ambaixada corresponent si, a més, cal presentar un certificat de capacitat matrimonial o certificat de solteria.

Tots els documents estrangers s'han de presentar traduïts (excepte en el supòsit que siga plurilingüe) i legalitzats per les autoritats que en cada cas corresponga (segell de seguretat o postil·la de la Haia, segons cada país) i passaport en vigor i fotocòpia d'aquest.

La traducció l'ha de fer un organisme diplomàtic, consular o intèrpret jurat. Si algun dels sol·licitants no parla o entén l'idioma castellà o valencià, han d'assistir acompanyats d'intèrpret o persona que actue de traductor.

En el cas que la residència haja estat fixada a l'estranger, ha d'aportar certificat expedit pel cònsol o funcionari competent en què s'indique aquesta circumstància, i també que en la legislació d'aquest país no està prevista la publicació oficial d'EDICTES prèvia al matrimoni.

Si algun sol·licitant ha nascut o ha adquirit la nacionalitat a Alemanya, Àustria, Bèlgica, Grècia, Itàlia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, Suïssa, Turquia, Moldàvia, ha d'aportar, de conformitat amb el Conveni núm. 20 de Viena, un certificat de capacitat matrimonial.

Aquest certificat ha de ser tramitat al país la nacionalitat del qual tinga, consolat o ambaixada, prèviament a iniciar l'expedient de matrimoni exsclusivament per als que tinguen nacionalitat o ciutadania britànica s'ha d'aportar de conformitat amb allò acordat per l'ambaixada britànica un certificat de no impediment (CNI) (no és vàlid el certificat de solteria).

Celebració del matrimoni civil

El dia de la celebració del matrimoni s'ha de comparéixer amb dos testimonis.

Pot informar-se de la documentació a aportar i de la resta de requisits exigits per a aqueix dia en el Registre Civil.

 ATENCIÓ !!...

 • Aquesta informació és genèrica.
 • Cada expedient pot tindre particularitats, segons el país dels contraents, per la qual cosa es recomana sol·licitar informació directament en el registre civil que corresponga.
 • Tant la tramitació de l'expedient, com els certificats expedits pel Registre Civil, són gratuïts.
 • Pregunte per la caducitat dels documents exigits en el Registre Civil on ha de  celebrar el matrimoni.