Visualització de contingut web

Informació general sobre el Registre d'Unions de Fet

Les persones que, amb independència del seu sexe, convisquen en una relació d'afectivitat anàloga a la conjugal, i que complisquen els requisits d'inscripció establits en la Llei 5/2012, de 15 d'octubre, poden inscriure la seua relació, amb caràcter constitutiu, en el Registre d'Unions de Fet Formalitzades de la Comunitat Valenciana.

La documentació es pot presentar telemàticament a través de l'adreça web següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=917&version=amp o de manera presencial en les adreces següents:

REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES - CASTELLÓ

Adreça: C/ MAJOR, 78 12001 Castelló de la Plana

Telèfon: 012

REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES - ALACANT

Adreça: RAMBLA MÉNDEZ NÚÑEZ, 41 03002 Alacant 

Telèfon: 012

REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES 

Adreça: C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València 

Telèfon: 012

Visualització de contingut web

Tramitacions

Tramitació d'altes en el registre

Inici del procediment i documentació necessària

La tramitació s'inicia a instàncies de les persones que pretenguen la inscripció de la unió de fet formalitzada a través de l'imprés normalitzat de sol·licitud d'inscripció (alta), dirigida al Registre Administratiu d'Unions de Fet de la Comunitat Valenciana.

Aquest escrit contindrà una declaració responsable que els membres de la unió de fet conviuen en una relació d'afectivitat anàloga a la conjugal, que no estan casats amb una altra persona, sense estar separats legalment d'aquesta mitjançant sentència judicial, ni que mantenen una altra unió de fet formalitzada amb una altra persona, i que no tenen entre si una relació de parentiu en línia recta, per consanguinitat o adopció, o col·lateral, en els mateixos termes, fins al segon grau.

A la sol·licitud normalitzada s'adjuntarà la documentació següent:

 • Si escau, acreditació de l'emancipació.
 • Certificat del padró municipal que acredite que, almenys, un dels dos sol·licitants té la condició de veí en algun municipi de la Comunitat Valenciana.
 • En cas que algun dels membres de la unió de fet estiga incapacitat, sentència d'incapacitació que el considera amb capacitat per a constituir una unió de fet formalitzada.
 • Certificat o fe d'estat civil (persona soltera, vídua, separada judicial o divorciada), expedit pel Registre Civil o, si escau, per l'òrgan competent del país d'origen (en cas de tindre doble nacionalitat, el certificat ha de ser expedit per l'òrgan competent del país amb la documentació del qual pretenga inscriure's), degudament traduït i legalitzat segons les normes internacionals. Aquest certificat ha de tindre una antiguitat inferior sis mesos.
 • Si escau, document públic (per exemple, document notarial) que reculla la declaració de voluntat dels integrants de la unió que acredite que consta l'existència d'una unió de fet formalitzada, sempre que reunisca els requisits que estableix la Llei 5/2012, de 15 d'octubre, de la Generalitat. Aquest document notarial substitueix la compareixença personal en el Registre d'Unions de Fet, i els interessats han d'aportar-hi la resta de documents requerits, llevat que aquests s'hi aporten integrats en el mateix protocol notarial.

*Notes. Traducció de documents:

 • Ciutadania de la Unió Europea: la documentació ha d'haver sigut traduïda per un traductor oficial comunitari, al castellà o al valencià, d'acord amb la normativa del Ministeri d'Afers Exteriors.
 • Ciutadania extracomunitària: la documentació ha d'haver sigut traduïda per un traductor oficial, al castellà o al valencià, d'acord amb la normativa del Ministeri d'Afers Exteriors, i legalitzada mitjançant la postil·la de la Haia, o segons la normativa internacional per a documents oficials.

Compareixença

Una vegada analitzada la documentació, les persones interessades seran citades per a efectuar la compareixença personal i conjunta dels membres de la unió en la qual, en presència d'un funcionari públic, presten consentiment a constituir-se en parella inscrita en el Registre d'Unions de Fet Formalitzades de la Comunitat Valenciana.

En aquest acte han d'aportar els documents d'identificació dels sol·licitants en vigor, o prestar l'autorització expressa en la instància perquè l'òrgan gestor del procediment obtinga directament la comprovació de les dades d'identitat, i si escau, de residència. En el cas de persones estrangeres, el passaport, en vigor.

Aquesta compareixença davant del funcionari encarregat d'aquest registre podrà ser substituïda per l'aportació del document públic a què fa esment la lletra e) de l'apartat anterior.

El lloc on es durà a terme la compareixença serà aquell on hagen presentat la sol·licitud d'inscripció en el Registre Administratiu d'Unions de Fet de la Comunitat Valenciana.

Tramitació de baixes en el registre

La inscripció de cancel·lació (baixa) és aquella que té com a efecte declarar l'extinció d'una unió de fet formalitzada, amb les conseqüències previstes en la Llei 5/2012, de 15 d'octubre, de la Generalitat, d'unions de fet formalitzades de la Comunitat Valenciana.

Inici del procediment i documentació necessària

La tramitació s'inicia a instàncies dels membres de la unió de fet formalitzada, mitjançant la presentació de la corresponent sol·licitud (imprés normalitzat), que podrà ser subscrita pels dos membres de la unió o per un d'ells, segons el cas, i que anirà acompanyada de la documentació que justifique la concurrència d'alguna de les causes d'extinció de la unió.

 • Quan es tracte de cancel·lacions de comú acord dels seus membres, la instància ha de ser subscrita pels dos membres de la unió.
 • Per declaració de voluntat de qualsevol d'ells, manifestant de manera expressa el seu desig d'extingir la unió de fet formalitzada.
 • Quan qualsevol dels convivents estiga incurs en un procés penal iniciat per atemptar contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual de l'altre o dels fills comuns o de qualsevol d'ells, i s'haja dictat una resolució judicial motivada en la qual es constaten indicis fonamentats i racionals de criminalitat. Aquesta circumstància s'acreditarà mitjançant una resolució judicial motivada en la qual es constaten indicis fonamentats i racionals de criminalitat en relació amb delictes relatius a atemptar contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual de l'altre o dels fills comuns o de qualsevol d'ells.
 • Per mort o declaració de defunció de qualsevol dels seus membres. Aquesta circumstància s'ha d'acreditar mitjançant un certificat del Registre Civil que acredite la defunció d'un dels membres de la unió de fet o declaració judicial de defunció.
 • Per cessament efectiu injustificat de la convivència durant un termini mínim de tres mesos. Aquesta circumstància s'ha d'acreditar mitjançant declaració responsable, de com a mínim un dels membres de la unió de fet, relativa al cessament efectiu injustificat de la convivència durant un termini mínim de tres mesos
 • Per matrimoni de qualsevol dels seus membres. Aquest fet s'ha d'acreditar mitjançant un certificat de matrimoni dels membres de la unió de fet, entre si, o d'un d'ells.

La documentació es pot presentar telemàticament a través de l'adreça web següent: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=2072&version=amp o de manera presencial en les adreces abans indicades.

Tramitació de certificats relatius a unions de fet inscrites en el registre d'unions de fet formalitzades a la Comunitat Valenciana

L'emissió de certificats relatius a unions de fet inscrites en el Registre Administratiu d'Unions de Fet de la Comunitat Valenciana s'inicia a sol·licitud de les persones inscrites o qualsevol persona que desitge certificar negativament la seua inscripció.

Únicament és necessària la presentació dels documents d'identificació dels sol·licitants. En el cas de persones estrangeres, el passaport, en vigor.

La documentació es pot presentar telemàticament a través de l'adreça web següent:  www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=16622&version=amp o de manera presencial en les adreces abans indicades.