Visualització de contingut web

Tràmits per a la nacionalitat

Nacionalitat per Residència

Documentació necessària per a sol·licitar la nacionalitat espanyola per residència (només per a majors de 18 anys d'edat):

 • Instància que ha de presentar-se emplenada amb lletra majúscula i clara, juntament amb la documentació relacionada i degudament signada per l'interessat.
 • Fotocòpia del permís de residència de l'interessat/a en un foli sense retallar. I quan siga procedent, fotocòpia del DNI del cònjuge (si és espanyol/a) o del permís de residència (si no és de nacionalitat espanyola).
 • Fotocòpia de tots els fulls del passaport, tant dels segellats com dels que estiguen en blanc, i se n'ha de presentar l'original.
 • Certificat d'empadronament municipal de l'interessat, expedit per l'ajuntament competent. Ha de ser històric i caduca als tres mesos. Així mateix, s'ha d'aportar el certificat conjunt o de convivència en què conste també empadronat el cònjuge, si és casat amb espanyol/a.
 • Certificat literal de naixement del sol·licitant – i dels fills menors – expedit pel Registre Civil del lloc de naixement (degudament legalitzat pel Consolat o Ambaixada d'Espanya al país d'origen i del Ministeri d'Afers Exteriors de Madrid; o postil·lat, quan estiga expedit a l'estranger i, si escau, traducció. caduca als dos anys si és registre estranger i als SIS mesos, si és registre espanyol.
 • Certificat d'antecedents penals del país d'origen, legalitzat o postil·lat caduca el dia indicat en aquest, i si no consta la data de caducitat, caducarà als sis mesos des de la data de l'expedició. I / o Certificat de bona conducta, on conste no estar reclamat/da per les autoritats del país d'origen.
 • Justificant de medis de vida de què es disposa per a residir a Espanya:
  • Informe de vida laboral (caduca als 3 mesos); contracte de treball o certificat de l'ocupador i tres últimes nòmines. També pot aportar les de l'espós/osa, si escau.
  • De ser autònom, vida laboral, llicència fiscal, alta en la Seguretat Social, declaració trimestral de l'IVA, retenció a compte de l'IRPF, etc…
  • En el cas que l'interessat siga estudiant, ha de presentar, si escau, justificant de mitjans de vida de la família que convisca amb ell en l'habitatge i, a més, certificat del centre on cursa els seus estudis.
 • Només en el supòsit de ser casat/a amb espanyol/a: Certificat literal de naixement del cònjuge i literal de matrimoni, expedits per un registre civil espanyol. caduca als sis mesos si és registre espanyol.
 • Només en el supòsit de ser vidu o vídua d'espanyol/a: Certificat literal de naixement del cònjuge i literal de matrimoni expedits per un registre civil espanyol. caduca als sis mesos. Així mateix, Certificat literal de defunció del cònjuge espanyol i Certificat d'empadronament conjunt o de convivència a data de la defunció de cònjuge.
  • En cas que el/la sol·licitant tinga DOBLE NACIONALITAT, ha d'aportar la documentació (certificats de naixement, penals i, si escau, passaport si en tinguera) dels dos països.
 • En el supòsit d'estar casat el/la sol·licitant (bé amb espanyol/a o estranger/a) deurà obligatoriament comparéixer davant el Registre Civil acompanyat del seu cònjuge.

Altres formes d'obtindre la nacionalitat

Els requisits, així com la documentació necessària per a l'obtenció o recuperació de la nacionalitat espanyola en cas diferent a la residència, són complexos, per això és convenient que els interessats acudisquen personalment a les oficines del Registre Civil.