Visualització de contingut web

Què és la mediació i com puc accedir?

La mediació és un procediment en el qual dues o més parts implicades en un conflicte o litigi intenten aconseguir, de manera voluntària i per si mateixes, un acord satisfactori sobre la resolució de la seua controvèrsia, amb l'assistència d'una o diverses persones professionals de la mediació.

En aquest tipus de procediment, en el qual preval la comunicació i el diàleg, les parts tenen la llibertat de dir fins on estan disposades a arribar per a aconseguir una possible solució i quant de les seues postures respectives són capaces de cedir o donar. En mediació les parts són les gestores del seu propi conflicte. Són aquestes mateixes les que, amb l'ajuda i guia d'una persona mediadora, acorden la pròpia solució del problema. 

Quin tipus de conflictes es poden solucionar a través de la mediació?

Es poden solucionar a través del procediment de mediació tot tipus de conflictes, com ara: familiars, mercantils, civils, veïnals, educatius, administratius, aquells sobre els quals les parts siguen lliures per a aconseguir acords, etc. 

Excepcions:

 • Aquelles matèries que no siguen de lliure disposició per a les parts.
 • Assumptes en els quals existisca violència o maltractament sobre la parella o exparella, fills o filles o qualsevol membre de la família o del grup convivencial.

La mediació es pot dur a terme:

 • Extrajudicialment. En aquest cas s'acudeix a la mediació sense que s'haja iniciat cap procés judicial. La mediació es configura com una via alternativa al sistema judicial, no obstant això, el seu ús no limita el dret a acudir posteriorment a la via judicial. 
 • Intrajudicialment: També és possible acudir a mediació suspenent la via judicial ja iniciada. En aquest cas, les parts intenten, a través de la mediació, arribar a un acord satisfactori per a les dues abans que el jutge decidisca per mitjà de sentència. 

Quins avantatges principals presenta?

 • És una solució ràpida, ja que es resol en poques sessions.
 • Permet el control de la situació a les dues parts. Les parts recuperen el poder.
 • La persona mediadora no imposa una solució, ajuda les parts perquè elles mateixes construïsquen un acord beneficiós per a les dues (són protagonistes en la solució).
 • El procediment acaba quan les parts així ho desitgen, hagen o no aconseguit l'acord.
 • Permet a les parts preservar o consolidar les seues relacions (comercials o personals) per al futur.
 • No crea un guanyador i un perdedor, les dues parts guanyen i queden satisfetes.
 • Prevé conflictes més profunds.
 • Les despeses són molt menors que les disputes judicials, litigis o arbitratges.
 • En cas de no arribar a acord, no es tanca una altra via de resolució de conflictes (arbitratge, procediment judicial).
 • Més compromís amb el resultat i, per tant, major probabilitat de compliment.

Serveis d'orientació i mediació (SOM)

Els serveis d'orientació i mediació (SOM) són oficines administratives d'atenció a la ciutadania situades a les ciutats de la justícia d'Alacant, Castelló i València que formenten i faciliten l'accés a la mediació. 

Els SOM ofereixen informació a la ciutadania sobre la mediació i el seu procediment, sobre els professionals de la mediació, sobre els espais disponibles per a celebrar les mediacions i, en general, sobre totes aquelles qüestions que faciliten a la ciutadania la utilització d'aquest recurs. 

SOM - ALACANT

Adreça: Palau de la Justícia d'Alacant, carrer de Pardo Gimeno, 43, Planta baixa

(03007-Alacant)

Telèfon: 966.902.520 / 521

Adreça electrònica: mediacio_alacant@gva.es 

Fax: 961.912.786

SOM – CASTELLÓ

Adreça: Ciutat de la Justícia de Castelló, Bulevard Blasco Ibáñez s/n, planta baixa.

12003 Castelló de la Plana. Espanya.

Telèfon: 964.621.690

Adreça electrònica: mediacio_castello@gva.es

Fax: 964.336.742

SOM – VALÈNCIA

Adreça: Ciutat de la Justícia de València, Avinguda. Del Professor López Piñero, n.º 14

46013 València.

Telèfon: 961.927.775

Adreça electrònica: mediacio_valencia@gva.es

Fax: 962.469.972

Nova Llei de Mediació de la Comunitat Valenciana

El passat 7 de desembre es va publicar la nova Llei de Mediació de la Comunitat Valenciana, una llei que té per objecte regular la mediació, fomentant l'accés a la ciutadania a aquest mètode alternatiu de solució de conflictes. La llei evidencia el ferm compromís de la Generalitat amb la mediació, en regula el procediment, assegura la formació professional dels mediadors i les mediadores, garanteix els drets de les parts i possibilita els supòsits de mediació gratuïta. 

La Llei estableix un període per a l'entrada en vigor de tres mesos a partir de la publicació, moment a partir del qual es podran iniciar els tràmits necessaris per a iniciar una mediació a l'empara d'aquesta llei. Arribat aquest moment, les sol·licituds de mediació i altres tràmits disponibles, estaran a la disposició de la ciutadania en aquest Portal.