Visualització de contingut web

Violència de gènere

La violència de gènere suposa la màxima expressió de la desigualtat i discriminació cap a les dones que hi ha en la nostra societat. Constitueix un brutal atemptat contra la integritat, la dignitat i fins i tot la vida de les dones. Es tracta d'una violència que afecta les dones pel mer fet de ser-ho, per ser considerades, pels seus agressors, sense els drets mínims de llibertat, respecte i capacitat de decisió.

S'entén per violència sobre la dona tot comportament pel qual un home provoca a la dona danys físics, sexuals i/o psicològics, a causa de la situació de desigualtat i de les relacions de poder dels homes sobre les dones; incloses les amenaces de tals actes, la coacció o la privació arbitrària de llibertat, tant si es produeixen en la vida pública com en la privada.

Com pots saber si estàs en situació de risc?

Hi ha moltes formes de manifestació de la violència contra les dones però totes segueixen un mateix objectiu: atemptar contra la dignitat i/o integritat de la dona amb la finalitat que l'agressor augmente el seu grau de poder i control sobre ella.

Ací et mostrem algunes de les possibles situacions de maltractament per a poder identificar-les:

Violència física

Tota conducta que, directament o indirectament, estiga dirigida a ocasionar mal o sofriment físic sobre la dona que puga produir lesions com pessics, empentes, estirons dels cabells, eritemes, erosions, ferides, hematomes, cremades, esquinços, luxacions, fractures o qualsevol altre maltractament que atempte contra la integritat física d'aquesta, amb resultat o risc de lesió o mort. 

Violència psicològica

Tota aquella conducta que atempta contra la integritat psíquica i emocional de la dona, per mitjà d'amenaces (et mataré, et quedaràs al carrer, et llevaré els xiquets, t'afonaré...), insults (estàs boja, pendó, lletja, histèrica, ignorant…), humiliacions en privat o en públic, coaccions, menyspreu del valor personal o dignitat (mala mare, no saps res, Si no fora per mi, on aniries?...), exigència d'obediència (exigeix que vistes com ell vol, no vol que estudies, arribes a casa a l'hora que et diu ell...), aïllament social (impedir o limitar relacions amb familiars o amics), culpabilització (acusacions constants d'infidelitats o coquetejos amb altres homes, culpabilització a la dona de tots els problemes, justifica el seu comportament violent culpabilitzant la dona: "mira què m'has fet", "no m'has deixat una altra opció", "em poses molt nerviós"...), incomunicació o silenci reiterat i privació de llibertat (prohibeix eixides, limita horaris, controla tota la teua activitat i

El maltractament psíquic és el més difícil de detectar, atés que les seues manifestacions poden adquirir gran subtilesa; no obstant això, la seua persistència en el temps deteriora greument l'estabilitat emocional, destruint l'autoestima i la personalitat de la dona. 

Violència sexual i abusos sexuals

Inclouen qualsevol acte de naturalesa sexual forçada per l'agressor o no consentida per la dona, i que inclouen la imposició, mitjançant la força o amb intimidació, de relacions sexuals no consentides, i l'abús sexual, amb independència que l'agressor guarde o no relació conjugal, de parella, afectiva o de parentiu amb la víctima. 

Violència econòmica

Tota limitació o privació, no justificada legalment, de béns, recursos patrimonials o drets econòmics, compresos en l'àmbit de convivència de la parella o en els casos de ruptura de la relació.

En aquests casos el maltractador sol considerar que la dona és incompetent, que no administra bé o gasta els diners en coses innecessàries, per la qual cosa no pot prendre decisions sobre la destinació de la despesa. 

Tràfic de dones i xiquetes

S'entén aquesta com la captació, el transport, el trasllat, l'acolliment o la recepció de dones, recorrent a l'amenaça o a l'ús de la força o altres formes de coacció, amb finalitats d'explotació sexual.

Mutilació genital femenina o altres pràctiques tradicionals i/o culturals nocives o perjudicials per a les dones i xiquetes.

Què pots fer si creus que estàs sent maltractada?

  • En qualsevol cas i, com a caràcter general, en cas d'urgència crida o acudeix personalment a la policia o al jutjat de guàrdia per a interposar la denúncia corresponent, i sol·licitar l'adopció de mesures de protecció oportunes.
  • Pots telefonar al 016. Es tracta d'un servei telefònic gratuït que està en funcionament 24 hores els 365 dies de l'any i que té per objecte la prestació d'informació i assessorament jurídic en matèria de violència de gènere. Pots telefonar des de qualsevol lloc perquè les telefonades que faces a aquest número no deixaran cap rastre en la factura del telèfon i tot el que parleu serà absolutament confidencial. A més, ells poden derivar la teua telefonada al 112 de la Comunitat Valenciana si creus estar en perill, o als centres Dona 24 Hores de la Comunitat Valenciana.
  • Pots acudir a les oficines d'Assistència a les Víctimes del Delicte situades en les seus de diversos jutjats de la Comunitat Valenciana, on un professional et facilitarà informació i assessorament personalitzat, de caràcter gratuït i, si escau, et derivarà als recursos més adequats en atenció a les circumstàncies concretes plantejades sobre la teua situació i el fet relatat. En les oficines poden assessorar-te a l'hora d'interposar la denúncia.
  • A més, en els centres Dona 24 Hores trobaràs un recurs públic gratuït la finalitat del qual és procurar atenció integral a les dones víctimes de maltractaments físics i/o psíquics, agressions sexuals, abusos sexuals o assetjament sexual. Rebràs una atenció directa gratuïta en l'àmbit social, psicològic i jurídic, per part de professionals, durant les 24 hores del dia els 365 dies de l'any. El seu número de telèfon és el 900 580 888 i també atén de forma ininterompuda, però és més fàcil de recordar el 016 i demanar que deriven la telefonada a la teua comunitat autònoma. 

Més informació sobre els recursos disponibles

Telèfons contra el maltractament

  • Emergències – 112

  • Contra el maltractament Ministeri – 016

  • Policia Nacional – 091

  • Guàrdia Civil – 062

  • Centre Dona 24h – 900 580 888